REGULAMIN

III TESTU WIEDZY EKONOMICZNEJ

I. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Test Wiedzy Ekonomicznej realizowany jest w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pt. „Moja droga do sukcesu III” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

II. Cele

 1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką ekonomiczną.
 2. Zachęcanie młodzieży do samokształcenia w zakresie wiedzy ekonomicznej przez korzystanie z portali edukacyjnych w tym portalu nbportal.pl.
 3. Zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na kierunkach ekonomicznych oraz  podejmowania studiów wyższych.
 4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

III. Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji testu, a w szczególności prawidłowości zgłoszeń uczestników i przebiegu testu, organizator powołuje Komisję.

IV. Uczestnicy

W teście  mogą brać udział uczniowie trzecich klas gimnazjów z terenu powiatu mieleckiego. Szkołę  może reprezentować nie więcej niż 3 uczniów. Chętnych do udziału w teście zgłasza nauczyciel-koordynator, który jest opiekunem młodzieży.

Kryterium wyboru uczniów do testu:

 1. Zgłoszenie przez ucznia chęci uczestnictwa w teście do nauczyciela–koordynatora w swoim gimnazjum.
 2. Nauczyciel-koordynator  na postawie przeprowadzanego z uczniem wywiadu (rozmowy),  kwalifikuje  ucznia do testu.
 3. Nauczyciel koordynator zgłasza udział w teście zakwalifikowanych uczniów poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line (Załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 2 do regulaminu) do dnia 15.05.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy on-line wraz z oświadczeniem dostępny jest na stronie internetowej www.targi.mielec.pl w zakładce TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ.

V. Zakres tematyczny testu

Podstawy przedsiębiorczości: rynek pracy, pieniądz

VI. Forma Testu

 1. Test  polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 zamkniętych pytań.
 2. Pytanie zawiera 4 warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych wariantów jest prawidłowa.
 3. Uczeń ma możliwości poprawienia zaznaczonej odpowiedzi zgodnie z wytycznymi w teście.
 4. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Maksymalnie uczeń może otrzymać 40 punktów.
 5. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, uczeń  nie otrzymuje punktu.
 6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyduje kolejność oddania testu.

VII. Termin i miejsce Testu

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami: 15.05.2017 r.
 2. Udział w teście: 19.05.2017 r. 
 3. Ogłoszenie wyników testu i wręczenie nagród dla zwycięzców: 19.05.2017 r.

Test wiedzy ekonomicznej zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Warszawska 1 w Mielcu.

VIII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają cenne rzeczowe nagrody.
I miejsce – wartość nagrody 400,00 zł
II miejsce – wartość nagrody 350,00 zł
III miejsce – wartość nagrody 300,00 zł
IV-VIII miejsca - wartość nagrody 50,00 zł

Komisja konkursu może przyznać dodatkowo wyróżnienia oraz większą liczbę nagród za kolejne miejsca w teście.

Fundatorem nagród jest Narodowy Bak Polski.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Koszty podróży do miejsca organizacji testu ponoszą sami uczestnicy i nie będą one zwracane.
 2. Przystępujący do testu uczestnicy akceptują postanowienia powyższego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Organizator

Patronat Honorowy

herb woj podkarpackie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

STAROSTA  POWIATU  MIELECKIEGO

 

PREZYDENT  MIASTA  MIELCA

Patronat Medialny

leliwa logo mielec jpg

logo hej

logo korso

Logowanie