O targach

Projekt edukacyjny z zakresu orientacji zawodowej

Organizator targów

Zespół Szkól Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana „Ekonomik.Mielec” w Mielcu.

Adresaci projektu

Inicjatywa nasza skierowana jest do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz ich rodziców i nauczycieli.

Cel główny projektu

Umożliwienie uczniom i rodzicom osiągnięcia takiego stopnia wiedzy na temat szkół ponadpodstawowych – ich pełnej oferty edukacyjnej, która umożliwi im podjęcie trafnej decyzji w wyborze dalszego kierunku kształcenie w danej szkole. Uczestnicy mogą w jednym miejscu zebrać i porównać oferty edukacyjne na dany rok szkolny.

Cele szczegółowe

  • Wdrażanie uczniów do aktywności w zakresie poszukiwań takiej oferty edukacyjnej, która byłaby adekwatna do ich zainteresowań zawodowych.
  • Przygotowanie uczniów do podejmowania trudnych decyzji wyboru zawodu i odnajdywania swojego miejsca w życiu gospodarczym, w warunkach zmiennego rynku pracy.
  • Uświadomienie uczniom związku pomiędzy poziomem wykształcenia a sytuacją na regionalnym i krajowym rynku pracy.
  • Uświadomienie rodzicom, iż dalszy kierunek i poziom kształcenia musi być dostosowany do realnych możliwości intelektualnych i uzdolnień oraz stanu zdrowia ich dziecka.
  • Uświadomienie rodzicom, iż uczeń wybierając kierunek kształcenia musi być świadomy ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy co wymusza wielokrotną zmianę zawodu.
  • Kształcenie u uczniów takich umiejętności uważnego słuchania, analizowania, porównywania, wyciągania i formułowania wniosków na podstawie zadawanych pytań, wyrażania własnej opinii.
  • Kształcenie postaw brania odpowiedzialności za dokonywanie własnych wyborów.
  • Aktywizacja i zaangażowanie środowiska szkolnego, lokalnych władz, pracodawców, instytucji publiczno-prawnych do działań w zakresie wsparcia młodzieży na ścieżce edukacyjno-zawodowej.

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki „Ekonomik.Mielec” w Mielcu

Ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel./fax: 17 773 15 80, 81, 82 – sekretariat ZSE
e-mail: stow.ekonomik.mlc@gmail.com

Koordynatorzy targów

Lidia Sasor

e-mail: targi.mielec@gmail.com